Browsing loại

Uncategorized

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Mô tả công việc Thay mặt Giám đốc thực hiện kiểm tra, rà soát công việc của các phòng ban Phối hợp cùng Bộ phận Kế hoạch thực hiện các công việc sản xuất, triển…
Đọc thêm...