Kế toán doanh thu hạch toán như thế nào?

Kế toán doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp thống kê, tổng hợp doanh thu thu được từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ. Vậy kế toán doanh thu hạch toán những khoản thu này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Kế toán doanh thu hạch toán vào tài khoản nào?

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ có 5 tài khoản doanh thu mà kế toán doanh thu hạch toán. Tuy nhiên, bài viết này sẽ chủ yếu đề cập về Tài khoản 511 – Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Đây là tài khoản dùng để phản ánh doanh thu thu được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bao gồm từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ của cả công ty mẹ và công ty con trong một tập đoàn.

Kết cấu, nội dung của Tài khoản 511

Bên Nợ

Kế toán doanh thu hạch toán vào bên Nợ Tài khoản 511 những khoản sau:

 • Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế trong kỳ kế toán;
 • Số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Áp dụng khi doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia theo phương pháp trực tiếp;
 • Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;
 • Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;
 • Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ;
 • Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911

Bên Có

Kế toán thu hạch toán vào bên Có những khoản sau:

 • Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ trong kỳ;
 • Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư trong kỳ;
 • Các khoản phụ giá, trợ thu được tính vào doanh thu.

ke-toan-thanh-toan

6 loại tài khoản cấp 2 của Tài khoản 511

Tài khoản 511 sẽ chia thành 6 tài khoản cấp 2 để kế toán doanh thu hạch toán. Cụ thể:

 • TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa. Ghi nhận doanh thu của hàng hóa đã bán trong một kỳ kế toán. Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, lương thực,…
 • TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm. Ghi nhận doanh thu và doanh thu thuần của sản phẩm, hàng hóa đã bán trong kỳ kế toán. Dùng cho doanh nghiệp sản xuất như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp,…;
 • TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ. Ghi nhận doanh thu khi đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Dùng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, kế toán, công nghệ,…;
 • TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá. Ghi nhận các khoản doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của nhà nước;
 • TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. Ghi nhận khoản doanh thu từ cho thuê, nhượng bán hoặc thanh lý bất động sản đầu tư.
 • TK 5118: Doanh thu khác. Ghi nhận các khoản doanh thu khác ngoài 5 tài khoản liệt kê trên. Chẳng hạn như doanh thu từ bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và doanh thu khác…

Tài khoản 511 sẽ không có số dư cuối kỳ.

Chi tiết phương pháp kế toán doanh thu hạch toán vào tài khoản

Kế toán doanh thu hạch toán khối lượng thành phẩm

+ Ghi nhận doanh thu và tính thuế (nếu hàng hóa chịu thuế GTGT, TTĐB, BVMT..):

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chưa gồm thuế

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

 • Trường hợp không tách được ngay số thuế chưa nộp thì phải lập biên lai ghi cả số thuế chưa nộp. Định kỳ xác định nghĩa vụ thuế và ghi giảm doanh thu:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

+ Nếu khách hàng trả góp:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 511:

Có TK 333

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện: Số tiền chênh lệch giữa tổng số tiền tính theo giá bán trả góp và giá bán trả ngay.

 • Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp trong kỳ phản ánh vào các tài khoản:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu từ hoạt động tài chính: Số tiền lãi trả góp

Kế toán doanh thu hạch toán theo hình thức thuê tài sản cố định, bất động sản

Khi cho thuê bất động sản, tài sản cố định, kế toán hạch toán doanh thu phải phù hợp với dịch vụ cho thuê đã hoàn thành trong từng kỳ. Khi xuất hóa đơn thanh toán tiền thuê, kế toán ghi:

Nợ TK 131: Trường hợp khách hàng chưa trả tiền

Nợ TK 111, 112: Trong trường hợp thu được tiền ngay

Có TK 511: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

+ Nếu nhận trước nhiều kỳ doanh thu, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112: Tổng tiền nhận trước

Có TK 3387

Có TK 3331

+ Tính và kết chuyển doanh thu cuối kỳ:

Nợ TK 3387

Có TK 511 (5113 và 5117)

+ Nếu đã nhận tiền trước nhưng phải hoàn trả khách hàng do không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ:

Nợ TK 3387

Nợ TK 3331

Có TK 111, 112: Tổng số tiền hoàn trả

ke-toan-noi-bo

Kế toán doanh thu hạch toán hoạt động xây dựng

Căn cứ vào phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận. kế toán doanh thu hạch toán ghi:
Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có 3331

+ Khi có khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả thêm:
Nợ TK 111, 112, 131:

Có TK 511

Có TK 3331

+ Khi nhận được bồi thường từ khách hàng để bù đắp các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng, hạch toán:
Nợ TK 111, 112, 131:

Có TK 511

Có TK 3331

+ Nếu nhận được tiền thanh toán khối lượng công việc hoàn thành hoặc tiền tạm ứng của khách hàng, ghi:
Nợ TK 111, 112…

Có TK 131: Phải thu của khách hàng