Doanh thu khác hạch toán kế toán như thế nào?

Bên cạnh doanh thu từ sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp vẫn còn những khoản thu khác. Vậy những khoản thu nào được xem là doanh thu khác? Kế toán doanh thu hạch toán như thế nào?

Doanh thu khác là gì?

Không chỉ có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hay đầu tư tài chính, doanh nghiệp vẫn ghi nhận thêm những khoản thu khác. Dưới đây là những khoản thu được xem là doanh thu khác:

 • Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
 • Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
 • Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
 • Các khoản thuế đã nộp ngân sách nhà nước nhưng được giảm hoặc hoàn sau đó. Chẳng hạn như thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT đã nộp nhưng được giảm về sau;
 • Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
 • Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất. Như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời và các khoản có tính chất tương tự;
 • Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;
 • Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
 • Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có);
 • Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;
 • Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại;
 • Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

ke-toan-giam-tru-doanh-thu

Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Tài khoản 711 – Thu nhập khác sẽ được kế toán sử dụng để ghi nhận các khoản doanh thu khác. Kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

+ Bên Nợ:

 • Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp.
 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

+ Bên Có:

 • Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 (thu nhập khác) không có số dư cuối kỳ.

Hạch toán doanh thu khác như thế nào?

Doanh thu khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

+ Nếu doanh nghiệp nếu nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, kế toán doanh thu ghi nhận doanh thu khác từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định như sau:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán

Có TK 711: Số thu nhập chưa có thuế giá trị gia tăng

Có TK 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp

+ Nếu nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131:

Có TK 711: Tính trên tổng giá thanh toán

Có TK 3331

+ Nếu phát sinh chi phí trong việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định:

Nợ TK 811

Nợ TK 133

Có các TK 111, 112, 141, 331…: Tổng giá thanh toán

+ Xác định những khoản chi phí làm giảm nguyên giá tài sản cố định thanh lý và chuyển nhượng:

Nợ TK 214: Giá trị hao mòn

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

Có TK 211: Tính theo nguyên giá

Có TK 213: Xác định và tính theo nguyên giá

Doanh thu khác phát sinh từ khoản thu do khách vi phạm hợp đồng

+ Doanh thu khác phát sinh khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, kế toán doanh thu ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 711

+ Doanh nghiệp ký quỹ mà vi phạm hợp đồng kinh tế được ký kết với doanh nghiệp bị phạt theo thỏa thuận có tại hợp đồng:

-Với khoản tiền phạt, doanh nghiệp đã khấu trừ khi ký quỹ và ký cược mua hàng của người mua ký quý thực hiện:

Nợ TK 338 (Đối với khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn)

Nợ TK 344 (Đối với khoản ký quỹ, ký cược dài hạn)

Có TK 711

– Sau khi doanh nghiệp thực nhận khoản trả tiền ký quỹ và ký cược với người ký quỹ ghi nhận như sau:

Nợ các TK 338, 344 (Đã trừ khoản tiền phạt) (Nếu có)

Có các TK 111, 112…

ke-toan-doanh-thu-hach-toan

Doanh thu khác phát sinh từ khoản thu tiền bồi thường từ tổ chức bảo hiểm

+ Khi ghi nhận doanh thu khác từ tiền bảo hiểm do tổ chức bảo hiểm bồi thường, kế toán ghi nhận:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 711

+ Nếu phát sinh các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm:

Nợ TK 811

Nợ TK 133

Có các TK 111, 112, 152,…

Doanh thu khác phát sinh từ việc truy thu lại nợ khó đòi đã xóa sổ

Khi hạch toán tài khoản TK711 đối với doanh thu khác từ việc thu lại khoản nợ khó đòi đã xóa sổ kế toán phải ghi nhận ở tài khoản bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán). Từ đó, giúp theo dõi và truy thu tiền vốn lại nếu tình hình tài chính của công ty nợ có tiến triển tích cực.

+ Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, kế toán ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 711

Đồng thời ghi đơn bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”.

Doanh thu khác có được khi hoàn thuế từ khoản thuế đã nộp ngân sách Nhà nước

+ Nếu số thuế GTGT được giảm sẽ trừ vào số thuế GTGT phải nộp, khi  tính vào doanh thu khác trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 3331

Có TK 711

+ Khi nhận thuế GTGT được giảm hoặc các khoản hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt bằng tiền, kế toán :

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 711

Vào cuối kỳ, kế toán sẽ  thực hiện kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ của Tài khoản 711 vào Tài khoản 911 ” để  “Xác định kết quả kinh doanh”:

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.