NGÂN HÀNG

THU TIỀN GỬI Định khoản:Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)Có TK 131 Phải thu khách hàngCó TK 136 Phải thu nội bộCó TK 138 Phải thu khácCó TK 244 Cầm cố,…
Đọc thêm...