NGÂN HÀNG

THU TIỀN GỬI Định khoản: Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) Có TK 131 Phải thu khách hàng Có TK 136 Phải thu nội bộ Có TK 138 Phải thu khác Có TK 244 Cầm cố,…
Đọc thêm...
plugins premium WordPress