HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM MISA – QUỸ

THU TIỀN MẶT

Định khoản:

Nợ TK 111Tiền mặt (1111, 1112)
Có TK 112Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 136Phải thu nội bộ
Có TK 138Phải thu khác
Có TK 244Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)
Có TK 1386Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
Có TK 228Đầu tư khác (TT200)
Có TK 228Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)
Có TK 338Phải trả, phải nộp khác
Có TK 411Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính
Có TK 711Thu nhập khác
Có TK …

Hạch toán tự động:

(Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ)

Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt
 • Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.
 • Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.
 • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
 • Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Các bước thực hiện:

Nghiệp vụ “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt” thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

misa-quy-thu-tien-mat-hach-toan-tu-dong-01-min

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Hạch toán thủ công:

(Thu khác bằng tiền mặt)

Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

 • Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.
 • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
 • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Các bước thực hiện:

Các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Thu khác.

misa-quy-thu-tien-mat-hach-toan-thu-cong-01-min

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

CHI TIỀN MẶT

Định khoản:

Nợ TK 121Chứng khoán kinh doanh
Nợ TK 244Ký quỹ, Ký cược dài hạn (TT200)
Nợ TK 1386Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
Nợ TK 331Phải trả cho người bán
Nợ TK 341Vay và nợ thuê tài chính
Nợ TK 336Phải trả nội bộ
Nợ TK 641Chi phí bán hàng
Nợ TK 642Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)
Nợ TK 6421, 6422Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)
Có TK 111Tiền mặt (1111, 1112)

Hoạch toán tự động:

(Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt)

Vd: Ngày 18/01/2017, doanh nghiệp trả tiền nợ cho công ty TNHH Liên Hoa theo các hóa đơn đã mua hàng trước đó, số tiền trả là 80.000.000 đồng.

Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty trả nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

 • Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi trả nợ hoặc công ty (nhà cung cấp) đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
 • Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 • Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
 • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.

Các bước thực hiện:

Nghiệp vụ “Trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Trả tiền nhà cung cấp.
 • Chọn loại tiền thanh toán.
 • Chọn nhà cung cấp đã trả nợ và nhập Ngày trả tiền.
 • Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã trả tiền => Trường hợp không trả hết nợ, thì nhập số tiền đã trả được vào cột Số trả.

misa-quy-chi-tien-mat-hach-toan-tu-dong-01-min

Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải trả tại mục Số tiền, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền phải trả vào cột Số trả.  

 • Nhấn Trả tiền => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp.

misa-quy-chi-tien-mat-hach-toan-tu-dong-2-01-min

 • Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Hạch toán thủ công:

(Chi khác bằng tiền mặt)

Ngày 17/01/2017, kế toán ghi nhận việc doanh nghiệp mang tiền đi mua cổ phiếu. Số tiền mang đi đầu tư là 60.000.000 đồng.

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

 • Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
 • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu chi để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
 • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Chi khác bằng tiền mặt” được trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
 • Chọn lý do chi là Khác.

misa-quy-chi-tien-mat-hach-toan-thu-cong-01-min

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.