Kế toán tổng hợp làm gì, có nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp làm gì? Dịch vụ kế toán tổng hợp làm gì? Cung cấp thông tin về nhiệm vụ kế toán tổng hợp cần phải làm. Hỗ trợ tư vấn nhanh chóng, kịp thời.

Giai đoạn phân loại của kế toán tổng hợp làm gì liên quan đến việc phân loại và nhóm các mục tương tự theo tên, loại hoặc tài khoản được chỉ định. Giai đoạn này sử dụng phân tích có hệ thống các dữ liệu được ghi lại trong đó tất cả các giao dịch được nhóm lại ở một nơi. Ví dụ, “chi phí đi du lịch” có thể là một danh mục mà kế toán sử dụng để phân loại các chi phí liên quan đến việc đi lại của công ty. Thuật ngữ “sổ cái” đề cập đến cuốn sách trong đó các phân loại được ghi lại.

Các giai đoạn của kế toán tổng hợp làm gì

Kế toán tổng hợp làm gì sẽ liên quan đến việc tổng hợp dữ liệu sau mỗi kỳ kế toán, chẳng hạn như một tháng, quý hoặc năm. Dữ liệu phải được trình bày theo cách dễ hiểu và dễ sử dụng đối với cả người sử dụng bên ngoài và bên trong báo cáo kế toán. Đồ thị và các yếu tố trực quan khác thường được sử dụng để bổ sung cho dữ liệu văn bản.

Giai đoạn diễn giải của quy trình kế toán tổng hợp làm gì liên quan đến việc phân tích dữ liệu tài chính và là một công cụ quan trọng để ra quyết định. Chức năng cuối cùng này diễn giải dữ liệu được ghi lại theo cách cho phép người dùng cuối đưa ra các phán đoán có ý nghĩa về điều kiện tài chính của tài khoản doanh nghiệp hoặc cá nhân, cũng như lợi nhuận của hoạt động kinh doanh. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để chuẩn bị các kế hoạch trong tương lai và các chính sách khung để thực hiện các kế hoạch tài chính.

Kỹ năng của kế toán tổng hợp làm gì

Kế toán sử dụng kết hợp các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm trong suốt ngày làm việc. Kỹ năng kế toán kỹ thuật là cần thiết để ghi chép chính xác thông tin tài chính và đề xuất các khóa học hành động cho ban giám đốc. Các kỹ năng kỹ thuật bao gồm ghi nhật ký các giao dịch tài chính, tạo báo cáo tài chính và đối chiếu số dư tài khoản.

Kế toán tổng hợp làm gì, ghi lại các giao dịch tài chính thông qua việc sử dụng các bút toán. Mọi mục nhập nhật ký đều bao gồm cả ghi nợ và ghi có và phải cân đối. Các mục nhật ký được ghi lại trong suốt tháng. Cuối tháng, kế toán phân tích từng tài khoản và ghi bút toán điều chỉnh để ghi nhận thu nhập phát sinh hoặc chi phí phát sinh trong kỳ mà chưa được ghi vào sổ sách kế toán. Sau khi lập xong báo cáo tài chính, kế toán ghi các bút toán khóa sổ để làm rõ số dư tài khoản doanh thu, tài khoản chi phí và bản vẽ của chủ sở hữu.

Kế toán tổng hợp làm gì, là tạo báo cáo tài chính được sử dụng bởi các nhà đầu tư, chủ nợ và ban quản lý. Báo cáo tài chính chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kế toán tổng hợp làm gì, là tạo các báo cáo này bằng cách phân loại chính xác từng tài khoản và biết từng tài khoản được báo cáo trên báo cáo tài chính nào. Báo cáo tài chính tuân theo một định dạng chuẩn và kế toán cần biết định dạng thích hợp để sử dụng. Các tài khoản tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Doanh thu và chi phí được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo về vốn chủ sở hữu báo cáo hoạt động trong tài khoản vốn của chủ sở hữu. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày chi tiết các giao dịch tiền mặt trong kỳ.

Kế toán tổng hợp làm gì, là đối chiếu số dư tài khoản để xác minh tính chính xác và sửa chữa bất kỳ sai sót nào. Kế toán phân tích các giao dịch tài khoản cho hợp lý. Các giao dịch bất thường được điều tra thêm để xác định xem chúng có được ghi lại chính xác hay không. Kế toán tổng hợp làm gì, là đối chiếu số dư tài khoản ghi trên bảng cân đối kế toán với chứng từ nguồn. Nếu số dư không khớp với tài liệu nguồn hoặc nếu tài liệu có vẻ đáng ngờ, kế toán sẽ điều tra sự khác biệt. Kế toán tổng hợp làm gì, là ghi lại bất kỳ sai lệch nào và điều chỉnh các bút toán không chính xác.

Trên đây là một số thông tin về kế toán tổng hợp làm gì, có nhiệm vụ chủ yếu nào. Ngoài ra kế toán tổng hợp cũng cần phải làm rất nhiều việc, vì thế hãy để dịch vụ của Uy Danh giúp doanh nghiệp của bạn thống kê một cách cụ thể, nhanh chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá kế toán tổng hợp làm gì
Bảng giá kế toán tổng hợp làm gì

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình kế toán tổng hợp làm gì
Quy trình kế toán tổng hợp làm gì

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết kế toán tổng hợp làm gì
Cam kết kế toán tổng hợp làm gì

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn học kế toán tổng hợp làm gì:

 1. Yêu cầu phí kế toán tổng hợp làm gì?
 2. Các thủ tục đăng ký kế toán kế toán tổng hợp làm gì, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Cách thuê kế toán kế toán tổng hợp làm gì, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê kế toán tổng hợp làm gì phù hợp?
 5. Các phí thuê kế toán tổng hợp làm gì, là bao nhiêu?
 6. Cách thuê kế toán tổng hợp làm gì, có uy tín?
 7. Các kế toán tổng hợp làm gì có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Kế toán tổng hợp làm gì, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online?