Thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021

Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 cần thiết, quan trọng. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 có những điểm mới nào.

Việc đăng ký được thực hiện với các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 rất quan trọng. Con dấu là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp, vì thế mà việc thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 phải thực hiện một cách chi tiết để đảm bảo việc thực hiện không sai sót, chính xác cho doanh nghiệp. Vì thế mà doanh nghiệp cần một công ty thay mặt mình để thực hiện nhanh chóng hơn.

Quy định về thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021

Ngày 17/6/2020, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 áp dụng cho các doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và các hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Theo đó, đối với quy định về con dấu của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Con dấu bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc con dấu dưới dạng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Doanh nghiệp quyết định loại con dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác.

Việc quản lý và lưu giữ con dấu phải tuân theo Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị khác của doanh nghiệp có con dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quy định về việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp với Cơ quan làm thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định, quản lý và sử dụng con dấu tuân theo các quy định trên của pháp luật mà không phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 tạo ra mẫu dấu từ lâu đã được sử dụng để đảm bảo an ninh trong bất kỳ giao dịch kinh doanh nào. Với tập quán và thói quen sử dụng con dấu trong kinh doanh đã hình thành như vậy, Việt Nam có thể mất nhiều thời gian để thay thế hoàn toàn con dấu bằng chữ ký điện tử hoặc vật lý.

Ngày 24 tháng 8 năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2001 / NĐ-CP về Kiểm soát và Sử dụng Con dấu. Nghị định 58 áp dụng cho tất cả các tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài được phép sử dụng con dấu tại Việt Nam (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) và chi nhánh nước ngoài).

Thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 được tổ chức thực hiện và sau đó tổ chức đó sẽ được nhận một con dấu, mặc dù có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nếu tổ chức muốn có thêm một con dấu có cùng nội dung với con dấu đầu tiên. Phải có dấu riêng để phân biệt các con dấu. Thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 phải đăng ký với cơ quan Công an và người sử dụng con dấu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Các công ty phải thông báo việc giới thiệu con dấu của mình khi bắt đầu sử dụng. Thông báo là bắt buộc mỗi khi con dấu mới được giới thiệu.

Các quy định sau đây được áp dụng liên quan đến việc kiểm soát con dấu:

 • Người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm về việc làm thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 và cũng như kiểm soát và sử dụng con dấu.
 • Con dấu phải được lưu giữ tại trụ sở của tổ chức.
 • Nếu con dấu bị mất phải được thông báo ngay cho Cơ quan Công an.
 • Con dấu mới phải được làm thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 nếu một con dấu bị hỏng hoặc công ty đổi tên.

Nghị định 58 điều chỉnh việc cấp giấy phép sử dụng con dấu. Theo Điều 9, Tổng cục Cảnh sát có quyền:

 • Cấp giấy phép làm con dấu;
 • Đăng ký mẫu con dấu;
 • Cấp Giấy chứng nhận đã làm thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 và đã có đăng ký cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc trung ương;
 • Cấp giấy phép làm con dấu cho cơ quan đại diện ngoại giao (kể cả cơ quan đại diện ngoại giao của tổ chức quốc tế đa chính phủ);
 • Cấp phép mang con dấu vào Việt Nam để tổ chức nước ngoài sử dụng.

Bảng giá về dịch vụ kế toán

Bảng giá thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021
Bảng giá thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021

Nội dung công việc dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng: 

 1. Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư vấn hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp theo quy định kế toán – thuế.
 2. Tiến hành tập hợp các hóa đơn – chứng từ tại văn phòng của doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp nhận hóa đơn chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.
 4. Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ kế toán, xem xét định khoản các nghiệp vụ mà công ty thực hiện các phát sinh phần mềm như làm phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán…
 5. Tư vấn từng bước sử dụng, bảo quản hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp.
 6. Cần cân đối giá trị gia tăng(giá trị đầu vào – giá trị đầu ra) một cách hợp lý cho doanh nghiệp.
 7. Cập nhật tất cả các dữ liệu cần thiết vào phần mềm quản lý một cách có bảo mật và hiệu quả.
 8. Tiến hành kê khai các loại thuế GTGT, từ đó tiến hành chọn mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp cho cơ quan thuế.
 9. Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng.
 10. Tiến hành ghi sổ nhật ký về các loại như: tài khoản kế toán, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các sổ  chi tiết về hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
 11. Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.
 12. Thực hiện các sổ khác theo từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp đối tác đang kinh doanh.

Báo cáo thuế hàng quý: 

 1. Nếu doanh nghiệp mới thành lập thì tiến hành kê khai thuế GTGT và những doanh nghiệp đang hoạt động nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý.
 2. Tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối tác.
 3. Tiếp tục tiến hành những loại hóa đơn mà báo cáo hàng tháng đã kê khai.
 4. Lập giấy nộp tiền thuế phát sinh;
 5. Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quý.

Quyết toán thuế hàng năm:

 1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp bao gồm:
 • Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo tổng hợp số liệu tồn kho, biểu mẫu phân bổ công cụ, dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định… theo quy định của pháp luật.
 1.  Lập các biểu mẫu, bảng lương liên quan đến lao động:
 •  Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân, , báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập và nộp các biểu mẫu hàng năm cho phòng thống kê.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm đúng hạn.

Quy trình thực hiện công việc dịch vụ kế toán

Quy trình thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021
Quy trình thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021

Lợi ích trong cách chọn dịch vụ kế toán

 1. Chọn đúng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro.
 2. Sử dụng chuyên viên kế toán cao cấp, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm về thuế và kế toán.
 3. Tăng hiệu quả kinh tế
 4. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, luật thuế hiện hành.
 5. Tư vấn đầy đủ theo yêu cầu phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Dịch vụ kế toán Uy Danh sẽ luôn đồng hành, giám sát công việc để không xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

Cam kết dịch vụ kế toán

Cam kết thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021
Cam kết thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi chọn thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021:

 1. Yêu cầu phí cách thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021 như thế nào ?
 2. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, hoạt động ở địa chỉ nào?
 3. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, bao gồm những công việc chính nào?
 4. Làm thế nào để thuê các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, phù hợp?
 5. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, là bao nhiêu?
 6. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, có uy tín?
 7. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, của công ty có chịu trách nhiệm bồi thường rủi ro cho doanh nghiệp?
 8. Các thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2021, có phải đến tận nơi hay chỉ nhận hồ sơ online