Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ hạch toán

Các doanh nghiệp không chỉ bán hàng ra bên ngoài mà còn cung cấp cho nội bộ bên trong hoặc giữa những tổ chức cùng tập đoàn. Doanh thu từ phần này được gọi là doanh thu bán hàng nội bộ. Vậy kế toán doanh thu bán hàng nội bộ sẽ hạch toán như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ hạch toán vào tài khoản nào?

Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Hoặc giữa các doanh nghiệp, tổ chức cùng chung một tập đoàn. Để ghi nhận phần doanh thu này, kế toán doanh thu bán hàng nội bộ sẽ hạch toán vào tài khoản 512.

Kết cấu và nội dụng tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Đối với bên Nợ của Tài khoản 512, kế toán doanh thu bán hàng nội bộ sẽ ghi các khoản:

  •  Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán;
  • Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán, cung cấp nội bộ;
  • Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ;
  • Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần sang Tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Đối với bên Có, kế toán ghi nhận:

  • Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 512 sẽ không có số dư cuối kỳ.

ke-toan-ngan-hang

3 loại tài khoản cấp của tài khoản 512

Tài khoản 512 sẽ có 3 tài khoản cấp 2 mà Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ sẽ ghi nhận là:

  • TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá. Dùng để ghi nhận doanh thu khối lượng hàng hoá đã bán nội bộ. Dùng cho các doanh nghiệp thương mại như: Doanh nghiệp cung ứng vật tư, lương thực,. . .
  • TK 5122: Doanh thu bán các thành phẩm. Ghi nhận doanh thu của khối lượng sản phẩm cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty hay Tổng công ty. Dùng cho các doanh nghiệp sản xuất như: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp,. . .
  • TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ. Ghi nhận doanh thu của khối lượng dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty, Tổng công ty. Dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, du lịch, bưu điện,. . .

Phương pháp hạch toán của kế toán doanh thu bán hàng nội bộ

Phương pháp hạch toán dưới đây sử dụng khi doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ.

Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ hạch toán hàng hoá xuất bán tại các đơn vị trực thuộc

Đầu kỳ

+ Tại đơn vị cấp trên, khi xuất hàng, kế toán doanh thu bán hàng nội bộ ghi:

Nợ TK 157 (Hàng gửi đi bán): Giá vốn

Có các TK 155, 156,. . .

+ Tại đơn vị trực thuộc, khi hàng về kế toán ghi:

Nợ TK 156: Giá bán nội bộ

Có TK 336 (Phải trả nội bộ).

+ Khi bán hàng, kế toán tại đơn vị trực thuộc ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 511

Có TK 3331

+ Cùng lúc, dựa vào bảng kê hàng hóa, kế toán tại đơn vị cấp trên xuất hóa đơn GTGT và ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131: Giá bán nội bộ đã có thuế GTGT

Có TK 511: Giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT

Có TK 3331

Đồng thời, phản ánh giá vốn của hàng bán ra:

Nợ TK 632

Có TK 157

+ Khi đơn vị trực thuộc nhận được hóa đơn GTGT của đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 156 – Hàng hoá (Nếu chưa kết chuyển giá vốn hàng hoá)

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu đã kết chuyển giá vốn hàng hoá).

Cuối kỳ

+ Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán (nếu có) của hàng hoá tiêu thụ nội bộ sang Tài khoản “Doanh thu bán hàng nội bộ”, ghi:

Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 531 – Hàng bán bị trả lại

Có TK 532 – Giảm giá hàng bán.

+ Xác định thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trên doanh thu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ trong kỳ kế toán (nếu có), ghi:

Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

ke-toan-thanh-toan

Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ hạch toán hàng hoá cho các trường hợp khác

+ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, kế toán ghi:

Nợ các TK 623, 641, 642,. . .

Có TK 512: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá

+  Sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 512

+ Sử dụng sản phẩm, hàng hoá để biếu, tặng:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)

Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa Có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).