CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Khấu hao tài sản cố định là việc nhằm giúp doanh nghiệp bạn thu hồi đồng vốn đã bỏ ra để mua TSCĐ đó dần dần và họ sẽ thu hồi lại sau một khoảng thời gian. Nhưng các bạn đã tìm hiểu về các phương pháp trích khấu hao TSCĐ chưa, hãy cùng Uy Danh tìm hiểu ở dưới đây nhé.

I. Cơ sở pháp lý

●       Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013

●       Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính

II. Các phương pháp trích khấu hao

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

1.1 Khái niệm

Là phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.2 Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng là Doanh nghiệp đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế.

1.3 Nội dung

a.      Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

●       Mức trích khấu hao trung bình hằng năm:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ=Nguyên giá của TSCĐ
Thời gian trích khấu hao

●       Mức trích khấu hao trung bình hằng tháng:

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng của TSCĐ=Mức trích khấu hao trung bình hàng năm
12 tháng

●         Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi:

Mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ=Giá trị còn lại trên sổ kế toán
Thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại

●       Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ:

Mức trích khấu hao=Nguyên giá TSCĐSố khấu hao lũy kế tính đến năm trước năm cuối cùng

b.     Ví dụ

Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hóa đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

●    Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số …./2013/TT- BTC), tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2013.

Nguyên giá tài sản cố định = 119 triệu – 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định đó vào chi phí kinh doanh.

●    Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2018.

Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng – 60 triệu đồng = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng =1.250.000 đồng/ tháng Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.

2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

2.1 Khái niệm

Là phương pháp được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

2.2 Điều kiện áp dụng

a.      TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) phải thoả mãn đồng thời 2 điều kiện: là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng) và là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

b.     Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Khi trích khấu hao nhanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

●       Mức trích khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

●       Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

●       Nếu trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTCthì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

2.3 Nội dung

a.      Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

●       Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao năm=Giá trị còn lại của TSCĐxTỷ lệ khấu hao nhanh

●       Trong đó tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%)=Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳngxHệ số điều chỉnh

●       Trong đó:

−       Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng xác định:

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng=1x100
Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

−       Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố địnhHệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm)1,5
Trên 4 năm (t > 4 năm)2,0

−       Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong những năm cuối:

 Khi mức khấu hao năm n (năm mình sẽ tính giá trị khấu hao) <  Giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n)/số năm sử dụng còn lại thì kể từ năm đó (năm n trở đi) mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n) chia cho số năm sử dụng còn lại. 

−       Xác định mức trích khấu hao hàng tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây

Mức khấu hao trung bình hàng tháng của TSCĐ=Số khấu hao phải trích cả năm
12 tháng

b.     Ví dụ

Công ty A mua một TSCĐ mới nguyên giá là 50 triệu đồng.

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ đó là 5 năm.

Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh:

  • Xác định mức khấu hao hàng năm:

– Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng: = 1/5 X 100 = 20%.

– Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần = 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

– Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứGiá trị còn lại của TSCĐCách tính số khấu hao TSCĐ hàng nămMức khấu hao hàng nămMức khấu hao hàng thángKhấu hao luỹ kế cuối năm
150.000.00050.000.000 x 40%20.000.0001.666.66620.000.000
230.000.00030.000.000 x 40%12.000.0001.000.00032.000.000
318.000.00018.000.000 x 40%7.200.000600.00039.200.000
410.800.00010.800.000 : 25.400.000450.00044.600.000
510.800.00010.800.000 : 25.400.000450.00050.000.000

3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

3.1 Khái niệm

Là phương pháp được sử dụng cho các TSCĐ (các loại máy móc, thiết bị) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

●    Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

●    Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

●    Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

3.2 Điều kiện áp dụng

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

●       Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

●       Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

●       Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

3.3 Nội dung

Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp theo số lượng, khối lượng sản phẩm

●       Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ=Số lượng sản phẩm sản xuất trong thángxMức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm.
Trong đó:
Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm=Nguyên giá của TSCĐ / Sản lượng theo công suất thiết kế

●  Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định theo 1 trong 2 cách sau:

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ=Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐx12

Hoặc

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ=Số lượng sản phẩm sản xuất trong nămxMức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.

III. Kết luận

Vậy có 3 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

●       Phương pháp khấu hao đường thẳng áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế.

●       Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao.

●       Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm áp dụng với tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị.

Cách tính và ví dụ chi tiết cho từng trường hợp các bạn xem phần nội dung ở trên nhé.

IV. Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung cơ bản liên quan đến các phương pháp trích khấu hao TSCĐ. Uy Danh mong rằng bạn sẽ áp dụng được với doanh nghiệp của mình. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

●       Mã số thuế: 0315.367.844

●       Hotline: 0968.55.57.59

●       Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

●       Website: uydanh.vn

●       Email: info@uydanh.vn