QUY ĐỊNH CHUYỂN TIỀN THANH TOÁN NHÀ CUNG CẤP QUA BÊN THỨ 3, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Trong trường hợp mua bán mà Công ty thanh toán tiền thông qua bên thứ ba thì thuế GTGT đầu vào có được trừ không? Có được tính vào khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Cùng Công ty Uy Danh  tình hiểu về vấn đề này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

A.    Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

 • Căn cứ vào Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC về sửa đổi và bổ sung Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC Thông tư 151/2014/TT-BTC, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau:

 “10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cả nhãn nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

…. 4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

… c. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

B.    Về các khoản chi phí được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

 • Điểm b và c, Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”.

 II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ

 • Theo những quy định trên, thanh toán không dùng tiền mặt cho bên thứ ba, chỉ được chấp nhập khấu trừ thuế khi:
 • Thanh toán cho bên thứ ba phải được quy định rõ trong hợp đồng.
 • Bên thứ ba phải là một pháp nhân hay thể nhân.
 • Bên thứ ba không phải là một cá nhân.

III. TRƯỜNG HỢP NHỜ BÊN THỨ BA THANH TOÁN HỘ CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ ĐỂ TRỪ VÀO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

 • Căn cứ theo quy định trên về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Công ty ủy nhiệm cho bên thứ ba thanh toán hộ, nếu trong hợp đồng mua bán của hai bên có quy định rõ điều khoản này và bên thứ ba có tư cách pháp nhân hoặc năng lực hành vi dân sự một cách đầy đủ thì số tiền chuyển để thanh toán tiền hàng này có đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT.
 • Nếu đáp ứng đủ điều kiện về hình thức thanh toán theo quy định của Pháp luật thì Công ty được phép trừ khoản chi phí này vào thuế TNDN.

IV. TRƯỜNG HỢP BÊN THỨ BA LÀ CÁ NHÂN

 • Điểm c, Khoản 4, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về việc thanh toán cho bên thứ ba như sau:

“c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.”

 • Theo Công văn 833/TCT-KK ngày 3/3/2016 của Tổng cục thuế về việc thanh toán cho bên thứ 3 là cá nhân như sau:

“Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thực hiện thanh toán hợp đồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.”

 • TỔNG KẾT

Theo những quy định trên của bài viết mà Uy Danh vừa thông tin đến bạn, cho thấy thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ 3, chỉ được chấp nhập khấu trừ thuế khi:

 • Thanh toán cho bên thứ 3 phải được quy định rõ trong hợp đồng
 • Bên thứ 3 phải là một pháp nhân hay thể nhân
 • Bên thứ 3 không phải là một cá nhân
 • KÊU GỌI

Trên đây là giải đáp về ủy thác thanh toán cho bên thứ ba của Công ty Uy Danh, ngoài ra Công ty chúng tôi còn cung cấp các loại dịch vụ Kế toán. Quý khách có nhu cầu hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về các loại thuế hoặc các dịch vụ khác về Kế toán vui lòng truy cập vào Webside Uydanh.vn hoặc liên hệ 0968 555 759 để biết thêm chi tiết. Hân hạnh chào đón Quý khách.

Công ty dịch vụ và tư vấn Tax Uy Danh:

“DANH TIẾNG TẠO THÀNH CÔNG”