Tư Vấn Thuế

Dịch Vụ Kế Toán

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TĂNG CÔNG CỤ DỤNG CỤ Định khoản: Nợ TK 242 (TT200) Giá trị công cụ, dụng cụ (CCDC phân bổ nhiều lần) Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị CCDC (CCDC…

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày 10/01/2017, mua mới màn hình Samsung 40 inches sử dụng tại phòng Giám đốc: Nguyên giá 56.000.000đ (đã thanh toán bằng…

Tư Vấn Thuế

error: Alert: Content is protected !!