MISA SME.NET – Công cụ phân tích tài chính hiệu quả cho Giám đốc doanh nghiệp

MISA SME.NET là công cụ đắc lực giúp Giám đốc Doanh nghiệp và kế toán trưởng luôn có được số liệu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác để kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo điều hành.

MISA SME.NET cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác, tức thời các thông tin về:

Doanh thu

Phần mềm giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

misa-phan-tich-tai-chinh-01
Nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng

misa-phan-tich-tai-chinh-02-01
Nhóm kinh doanh nào có doanh số tốt nhất

misa-phan-tich-tai-chinh-03
Sản phẩm/ Nhóm sản phẩm nào bán tốt nhất

misa-phan-tich-tai-chinh-04
Thị trường nào có doanh số tốt nhất

Chi phí

Giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước

misa-phan-tich-tai-chinh-05
Chi phí phát sinh của từng văn phòng, chi nhánh

misa-phan-tich-tai-chinh-06
Cho phép xem doanh thu- chi phí theo thời gian

misa-phan-tich-tai-chinh-07
So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí có được kiểm soát hiệu quả

misa-phan-tich-tai-chinh-08
Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức

Lợi nhuận

Cho phép kế toán trưởng, giám đốc nắm bắt tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

misa-phan-tich-tai-chinh-09
Biết bộ phận KD nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng

misa-phan-tich-tai-chinh-10
Văn phòng, chi nhánh, cửa hàng nào có lợi nhuận cao nhất

Tồn kho

Cho phép kế toán trưởng nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm VTHH

misa-phan-tich-tai-chinh-11
Cho phép phân tích theo giá trị , hay số lượng và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

Công nợ

misa-phan-tich-tai-chinh-12

misa-phan-tich-tai-chinh-13

Cho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Đặc biệt, phần mềm cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,…để DN chủ động thu nợ

misa-phan-tich-tai-chinh-14
Cho phép DN xác định tình trạng công nợ của từng khoản công nợ: Nợ bình thường, nợ khó đòi, nợ không thể đòi, từ đó có thể xác định được cơ cấu tình trạng nợ của DN

Ngoài ra, mọi lúc mọi nơi DN có thể xem số dư cuối kỳ:

Của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,…

misa-phan-tich-tai-chinh-15