Thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn

Đối với công tác kế toán việc ghi nhận doanh thuxuất hóa đơn luôn đi đôi với nhau đồng thời nắm vai trò rất quan trọng và bắt buộc phải thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên không phải lúc nào thời điểm ghi nhận doanh thu cũng trùng với thời điểm xuất hóa đơn. Trong bài viết dưới đây chúng tôi đã liệt kê chi tiết từng trường hợp theo đúng quy định. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn !

Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN

Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Đối với hoạt động bán hàng hóa

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Theo chuẩn mực kế toán số 14, đối với hoạt động bán hàng hóa “ Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

 1. a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 2. b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 3. c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 4. d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 5. e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.”

Như vậy, kế toán ghi nhận doanh thu tại thời điểm giao nhận hàng hóa mà không phân biệt là đã thu tiền hay chưa thu tiền.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua

 Thời điểm xuất hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa:

“ Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Có thể hiểu, đối với hoạt động bán hàng hóa thời điểm ghi nhận doanh thu trùng với thời điểm xuất hóa đơn.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Theo chuẩn mực kế toán số 14, đối với hoạt động cung ứng dịch vụ “Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

 1. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 2. Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 3. Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
 4. Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.”

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ

Thời điểm xuất hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hóa đơn khi cung ứng dịch vụ:

“ Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Tóm lại khi thu tiền vẫn xuất hóa đơn nhưng chưa ghi nhận doanh thu, chỉ ghi nhận doanh thu khi hoàn thành gói dịch vụ. Vì vậy đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thời điểm ghi nhận doanh thu có thể khác thời điểm xuất hóa đơn.

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Theo chuẩn mực kế toán số 15 đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có 2 trường hợp xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng:

 • Tiến độ do 2 bên thống nhất
 • Biên bản xác nhận khối lượng công trình và hóa đơn đã lập

Thời điểm xuất hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng:

“ Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

 

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Doanh thu bán bất động sản chỉ được ghi nhận khi đã thực hiện bàn giao nhà cho khách hàng

Khi nhận khoản ứng trước hay đặt cọc thì không được ghi nhận doanh thu mà ghi giảm khoản phải thu chi tiết cho từng khách hàng

 

Thời điểm xuất hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản:

“ Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Như vậy, thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động bất động sản là thời điểm thu tiền trên hợp đồng hoặc thời điểm chuyển giao quyền sở hữu bất động sản cho bên người mua.

Đối với hoạt động cho thuê tài chính

Thời điểm ghi nhận doanh thu

 • Thời điểm xuất hóa đơn từng phần cho thuê
 • Thời điểm xuất hóa đơn toàn phần cho thuê

Thời điểm xuất hóa đơn

Có thể viết hóa đơn GTGT khi hoàn thành hợp đồng cho thuê hoặc mỗi lần thu tiền

Tóm lại đối với hoạt động cho thuê tài chính thời điểm xuất hóa đơn trùng với thời điểm ghi nhận doanh thu.

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ những hướng dẫn cụ thể. Xác định được đúng thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rắc rối về mặt pháp lý. Vì vậy bắt buộc công tác kế toán phải thực hiện “đúng người, đúng thời điểm”.

Nếu có bất kỳ thắc mắc về thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn hay các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi qua website uydanh.vn hoặc hotline 0968.55.57.59 để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.