Tổng hợp các nghị định của chính phủ mới nhất năm 2023

Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định mới. Trong đó có một số nghị định của chính phủ mới nhất như Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 22/2023/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng…

1. Nghị định 24/2023/NĐ-CP Điều chỉnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA

Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 là một nghị định của chính phủ mới nhất có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Các quy định mới so với Nghị định số 114/2021/NĐ-CP bao gồm:

+ Điều chỉnh thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

+ Trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

+ Bổ sung quy định về điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án.

+ Điều chỉnh nội dung quy định liên quan đến các hành động thực hiện trước.

+ Điều chỉnh quy trình sử dụng vốn dư.

+ Điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án.

2. Nghị định 22/2023/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 là một trong những nghị định của Chính phủ mới nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Nghị định 23/2023/NĐ-CP Bổ sung quy định về điều kiện tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới

Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 là một nghị định của Chính phủ mới nhất có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghị định gồm 05 Điều, tập trung vào việc sửa đổi bổ sung Nghị định 89 (theo hướng bổ sung điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới) và Nghị định 88 (theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới).

Cụ thể, sửa đổi Điều 1 Nghị định 89 về phạm vi điều chỉnh theo hướng: Bổ sung quy định về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu; bổ sung trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (Giấy chứng nhận).

Sửa đổi Điều 2 Nghị định 89 về đối tượng áp dụng theo hướng: Bổ sung đối tượng là tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới; Bổ sung quy định về TCTD ủy quyền trong hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới là phải có trụ sở chính và/hoặc chi nhánh tại tỉnh biên giới trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Bổ sung các Điều 6a, 6b, 6c, 6d, 6đ, 6e, 6g để quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp/cấp lại, điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế. Trong đó, Điều 6a quy định về điều kiện cấp/gia hạn Giấy chứng nhận; Điều 6b quy định về nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận; Điều 6c quy định về các trường hợp cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận; Điều 6d quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận; Điều 6đ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận; Điều 6e quy định về thu hồi Giấy chứng nhận; Điều 6g quy định về các trường hợp tự động hết hiệu lực.

4. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định quy định mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 (tăng thêm 20,8%); đồng thời bổ sung quy định đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương.

5. Nghị định 25/2023/NĐ-CP Hướng dẫn rõ ràng hơn đối với các trường hợp tạm dừng khai thác đường cao tốc

Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19/05/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Về phương án tổ chức giao thông, Nghị định số 25/2023/NĐ-CP đã quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức giao thông, bao gồm các trường hợp đặc biệt trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác, bảo trì và việc thực hiện phương án tổ chức giao thông đối với các đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Quy định về Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia và Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến để phù hợp với thực tiễn trong các trường hợp các Trung tâm này được đầu tư cùng với tuyến đường cao tốc hoặc đầu tư trong giai đoạn vận hành khai thác tuyến đường; sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tổ chức hoạt động của các Trung tâm này.

Nghị định mới cũng đã bỏ thủ tục công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, việc đưa công trình đường cao tốc vào khai thác thực hiện sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, công trình được nghiệm thu hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quy định đối với đường cao tốc được thu tiền dịch vụ phải áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC) theo chủ trương hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Quy định cơ quan quản lý đường cao tốc tổ chức thực hiện bảo trì, vận hành khai thác khi sử dụng ngân sách nhà nước để thay Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm thể hiện việc tăng cường phân giao trách nhiệm, giảm công việc cho các cơ quan Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với pháp luật về xây dựng, bảo trì công trình xây dựng.

Bổ sung các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình đường cao tốc; quy định về trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe đường cao tốc.

Sửa đổi để quy định, hướng dẫn rõ ràng hơn đối với các trường hợp tạm dừng khai thác đường cao tốc; quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc khi tạm dừng khai thác đường cao tốc.

6. Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023 gồm nhiều đối tượng trong đó có cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, điều chỉnh như sau:

– Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

– Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Ngoài ra, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này, có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Dịch vụ đại lý Thuế, Kế toán, Pháp luật uy tín tại Uydanh.vn

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn TAX Uy Danh là đơn vị chuyên nghiệp, được thành lập bởi các Kế toán viên lành nghề và các Luật sư dày dặn kinh nghiệm có đầy đủ năng lực và điều kiện để cung cấp các dịch vụ và tư vấn chuyên sâu về Kế Toán – Thuế, Luật sư uy tín. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp Hệ thống Văn Bản Pháp Luật miễn phí.

Hiện nay Uydanh.vn vẫn đang không ngừng lớn mạnh về thị trường DV kế toán – thuế, luôn tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo nhằm đem đến cho Quý khách hàng những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán, Thuế, Pháp luật hiện hành nhằm giúp Quý Doanh Nghiệp – Công ty – Cá nhân tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí cho sự phát triển kinh doanh của mình.

TAX Uy Danh đã và đang cung cấp dịch vụ – tư vấn Kế toán – Thuê – Luật Sư giúp khách hàng gỡ nhiều vương mắc, khó khăn cũng như hoàn thiện hồ sơ sổ sách kế toán và quyết tâm đem đến cho khách hàng những giá trị khác biệt nhất trong các dịch vụ của chúng tôi.

Với đội ngũ Kế Toán – Luật sư vừa giỏi nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Kế toán – Thuế – Tài chính – Luật và các lĩnh vực liên quan, chúng tôi tự tin về khả năng của mình trong các giải pháp là chắp cánh cho mọi thành công của khách hàng.

Thương hiệu của TAX Uy Danh là sự kết hợp giữa UY TÍN – DANH TIẾNG với tôn chỉ UY TÍN QUÝ HƠN VÀNG, chúng tôi luôn là đối tác chiến lược, tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của quý khách hàng.

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn TAX Uy Danh

  • Điện thoại: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D, đường D5, P. Bình Thạnh, TP HCM
  • Website: https://uydanh.vn/
plugins premium WordPress