Không điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có bị phạt không?

Khi có một hay một số thay đổi về nội dung của giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để các cơ quan chức năng có thẩm quyền kịp thời nắm bắt và quản lý. Nếu dự án của bạn có thay đổi nhưng không cập nhật sớm cho cơ quan thẩm quyền thì khi quá thời hạn cho phép sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về mức xử phạt hành chính khi không điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

1.    Chuẩn bị hồ sơ

 • Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-06;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
 • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh kèm theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.
 • Hồ sơ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (theo quy định tại HD-HAPI-11-10 – Đăng ký điều chỉnh nội dung ĐKKD trong Giấy CNĐT).
 • Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy CNĐT, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
 • Trường hợp thay đổi có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án:
  Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sửdụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm chi tiết các thành phần hồ sơ khác: Các loại hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư>>>

2.    Tiến hành thủ tục

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

3.    Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

>>> XEM CHI TIẾT: NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ>>>

Mức xử phạt hành chính không điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mức xử phạt hành chính khi không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp/ chủ đầu tư nếu như không thực kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thì khi quá thời hạn cho phép sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư:

Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

b) Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư;

c) Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư;

d) Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành;

đ) Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

d) Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

đ) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư;

b) Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

c) Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư;

d) Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư;

b) Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động;

c) Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận;

d) Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi vi phạm tại Điểm Khoản 2 Điều này;

b) Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm  Khoản 2 Điều này.

Dịch vụ làm giấy điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nếu quý doanh nghiệp, nhà đầu tư đang có nhu cầu thay đổi nội dung, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài nhưng chưa hiểu rõ về những thủ tục, hồ sơ hoặc không có thời gian đi làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thì có thể tìm đến Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của UY DANH chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho mọi loại hình doanh nghiệp nhanh chóng và an toàn nhất.

Khi đăng ký dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của UY DANH, quý khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích, ưu đãi tốt nhất. Quý khách hàng có thể tham khảo cụ thể về Quy trình làm việc, những lợi ích và cam kết làm việc của chúng tôi dưới đây:

>>>> DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ UY TÍN >>>>

Đây là bài viết giải đáp thắc mắc về Mức xử phạt hành chính khi không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của UY DANH. Quý bạn đọc còn thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn kỹ hơn về Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể gọi ngay vào HOTLINE bên dưới để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ nhanh nhất. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ.