Những điểm mới của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn ĐKDN

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vào ngày 16/3/2021 với nội dung hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (DN). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và sẽ thay thế cho Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có một số điểm mới nổi bật như sau:

Phần nội dung Thông tư

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT bao gồm 07 Điều, trong đó Điều 1 quy định rõ phạm vi áp dụng biểu mẫu của Thông tư là thống nhất trên toàn quốc. Đối tượng áp dụng là các chủ thể tham gia quá trình đăng ký DN tại Điều 2 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký DN.

Ngoài ra, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT cũng quy định về việc số hoá – lưu trữ hồ sơ đăng ký DN và việc chuẩn hoá dữ liệu đăng ký DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Phần biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT đã bãi bỏ 06 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các thủ tục như với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ & danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh (HKD); bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết 1 số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn kê khai các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, giúp tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục đăng ký DN.

Các thay đổi nổi bật của phần biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT bao gồm những điểm sau:

Các biểu mẫu cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

Biểu mẫu cho doanh nghiệp

– Bổ sung trường hợp DN được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. DN đánh dấu và kê khai các thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện sẽ được chuyển đổi nếu thuộc trường hợp này.

– Bổ sung ô tick về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hải đảo và các xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào DN dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký DN.


– Bổ sung ô tick đối với DN xã hội và công ty chứng khoán.

– Hình thức hạch toán (Khối thông tin đăng ký thuế): Bổ sung ô tick “Có báo cáo tài chính hợp nhất” trong trường hợp DN là đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


– Bỏ trường thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. DN không phải kê khai mục này khi đăng ký thành lập & không phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng.

– Bỏ phần “Thông báo thay đổi người quản lý DN” và bỏ trường thông tin phương pháp tính thuế trong khối thông tin đăng ký thuế tại biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định pháp luật về quản lý thuế.

– Bỏ các biểu mẫu: Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Thông báo về việc sử dụng/thay đổi/huỷ mẫu con dấu của DN, đơn vị phụ thuộc do Luật Doanh nghiệp năm 2020 không còn quy định về các thủ tục này.

– Bổ sung thêm các biểu mẫu: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký DN cho công ty chứng khoán và đơn vị phụ thuộc, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; Thông báo về việc huỷ bỏ nghị quyết/quyết định giải thể DN; Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký DN.

– Bổ sung 03 biểu mẫu về cam kết của DN xã hội: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo thay đổi nội dung cam kết và Thông báo chấm dứt cam kết.

Biểu mẫu cho hộ kinh doanh

Các biểu mẫu dành cho hộ kinh doanh (HKD) được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định mới về HKD tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

– Kê khai các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập HKD ngay tại Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và bãi bỏ biểu mẫu Danh sách cá nhân góp vốn thành lập HKD do Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định chủ thể đăng ký HKD chỉ bao gồm cá nhân và các thành viên hộ gia đình, không bao gồm nhóm cá nhân.

– Bổ sung trường hợp HKD tiếp tục kinh doanh trước thời hạn vào biểu mẫu Thông báo về việc HKD tạm ngừng kinh doanh.

– Bổ sung biểu mẫu thay đổi chủ HKD

Biểu mẫu dành cho cá nhân, tổ chức khác

Thông tư 01 đã bổ sung 02 biểu mẫu dùng cho các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu được cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đó là:

– Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký DN;

– Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Trên đây là một số điểm mới của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành kèm theo 99 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh được sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Cụ thể:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN (Phụ lục II-1);

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7);

– Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký DN (Phụ lục II-24);

– Giấy đề nghị đăng ký HKD (Phụ lục III-1);

– Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1);…

Xem thêm nội dung Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn ĐKDN TẠI ĐÂY