Công ty tnhh 1 thành viên là gì? Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì ? Bạn đã hiểu hết về các đặc điểm , cơ cấu tổ chức của loại hình doanh nghiệp này chưa ? Bởi vì đây là mô hình kinh doanh mà khá ít người sử dụng vì không phải ai cũng có khả năng để thành lập công ty cho mình . Nên bài viết dưới đây sẽ giải đáp cụ thể chi tiết những thắc mắc của các bạn về vấn đề trên .

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên là gì?

 • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty);
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty .

Đặc điểm

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty);
 • Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ , không đúng hạn vốn điều lệ . 

 Công ty TNHH một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật . Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng , chức danh quản lý và quyền , nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 TV do tổ chức làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 TV
 • Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt theo một trong hai mô hình sau đây :
 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên ;
 • Hội đồng thành viên , Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên .
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa cụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

Hội đồng thành viên

 • Do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm .
 • Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan .
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty .
 • Thẩm quyền , cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 58 của  Luật doanh nghiệp .
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó , trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác .

Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty của công ty TNHH 1 TV
 • Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm.
 • Quyền , nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty , Luật DN và pháp luật có liên quan .
 • Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt , trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác .

Giám đốc, Tổng giám đốc

    Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây :

 • Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Tuyển dụng lao động
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty , trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Ký hợp đồng nhân danh công ty , trừ trường hợp thẩm quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Trình báo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên haowcj chủ tịch công ty;

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật DN;
 • Có trình độ chuyên môn , kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh công ty , nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Kiểm soát viên

    Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên , bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát . Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình .

Kiểm soát viên của công ty TNHH 1 TV

Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Kiểm tra tính hợp pháp , trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu , trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;
 • Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;
 • Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý , điều hành công việc kinh doanh của công ty;
 • Xem xét bất kỳ hồ sơ , tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính haowcj chi nhánh , văn phòng đại diện của công ty;
 • Thẩm định báo cáo tài chính , báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan;trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;
 • Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu , quyết định của chủ sở hữu công ty.

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định khoản 2 Điều 18 của Luật DN;
 • Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên , chủ tịch công ty,GĐ hoặc Tổng GĐ , người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán,kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn,điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 TV do cá nhân làm chủ sở hữu

 • Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có chủ tịch công ty, GĐ hoặc Tổng GĐ.
 • Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm GĐ hoặc Tổng GĐ.
 • Quyền ,nghĩa vụ của GĐ hoặc Tổng GĐ được quy định tại Điều lệ công ty , hợp đồng lao động mà GĐ hoặc Tổng GĐ ký với chủ tịch công ty .

Bài viết trên chia sẻ rất cụ thể về công ty TNHH 1 thành viên .Nếu bạn còn thắc mắc hay muốn tìm hiểu sâu hơn đến các vấn đề liên quan thì hãy liên hệ với Hotline: 0968.555.759 của Công ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn Tax Uy Danh của chúng tôi để tư vấn nhé . Xin cảm ơn .