Tự động hóa công tác tính lương cho doanh nghiệp với phần mềm kế toán MISA SME.NET

Phân hệ lương trên phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương trong doanh nghiệp. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ: Lập bảng chấm công theo thời gian, tính lương theo hệ số hoặc theo mức lương thỏa thuận; Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm. Đặc biệt, phần mềm có thể giúp doanh nghiệp tính lương làm thêm giờ, làm đêm, lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng, tính lương theo buổi hoặc theo giờ.

Mô hình tổng quan nghiệp vụ quản lý lương trên phần mềm MISA SME.NET

1. Cho phép lập bảng chấm công chi tiết theo từng nhân viên để theo dõi và tính lương cho cán bộ

Cho phép chầm công theo buổi, hay theo thời gian và tự đặt tên cho từng bảng chấm công để dễ dàng theo dõi

2. Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự 

Cho phép NSD lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chi tiết chấm công, hay tự lập mới bảng tổng hợp công theo buổi, hay theo giờ. Phần mềm còn cho NSD cập nhật tổng ngày công làm thêm, làm đêm, làm ngày thứ 7- chủ nhật, làm ngày lễ để tính lương làm thêm, làm đêm.

3. Cho phép lập nhiều kỳ tính lương trong một tháng, đáp ứng cho tất cả các đơn vị lựa chọn tính và trả lương cho nhân viên một lần hoặc nhiều lần trong tháng

Cho phép lập bảng lương tạm ứng và bảng lương chính trong cùng tháng

4. Cho phép tính lương theo thời gian, tính lương theo hệ số, hay theo mức lương thỏa thuận của doanh nghiệp với người lao động. Đặc biệt phần mềm giúp NSD tính được lương làm thêm giờ và làm đêm cho từng cán bộ, và tự động tính bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính cho cán bộ.

Cho phép lập bảng lương mới từ đầu, hay từ bảng lương cũ, lập bảng lương cố định (không dựa trên bảng chấm công), hay bảng lương thời gian theo buổi, theo thời gian, hay bảng lương tạm ứng. NSD có thể tự tùy chỉnh bảng lương theo nhu cầu của doanh nghiệp, tự thiết lập công thức các cột trên bảng lương để phần mềm tự động tính lương , bảo hiểm, tạm tính thuế TNCN và hạch toán chi phí

5. In được bảng lương , phiếu lương theo quy định

NSD có thể in được bảng lương như mẫu đã thiết lập

Cho phép NSD tự thiết kế mẫu phiếu lương để đưa vào phần mềm sử dụng

6. Cho phép phân bổ chi phí lương để đáp ứng trường hợp lương của bộ phận, hay của nhân viên được phân bổ chi phí vào nhiều bộ phận khác nhau.

Cho phép phân bổ theo bộ phận/ phòng ban, hay theo từng nhân viên

7. Tự động hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính cho doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí lương theo đúng tỷ lệ đã phân bổ cho từng bộ phận/ phòng ban

8. Cho phép trả lương cho cán bộ, thanh toán các khoản bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính 

Cho phép trả lương bằng tiền mặt, hay chuyển khoản cho từng nhân viên, hay tất cả nhân viên

Cho phép trả lương bằng tiền mặt, hay chuyển khoản

Ngoài ra, phần mềm còn tự động cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN cho từng loại đối tượng và các quy định về mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc để phần mềm tự động tính lương, bảo hiểm, tạm tính thuế TNCN cho nhân viên.