THỦ TỤC XIN GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Sau một thời gian thành lập doanh nghiệp và thấy hoạt động của doanh nghiệp không hiệu quả hoặc vì một số lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động,bạn cần làm thủ tục xin giải thể công ty ,doanh nghiệp .Tuy nhiên quá trình thực hiện việc này cần trải qua các bước khá là rườm rà và phức tạp.

Bạn đang lo lắng vì không biết sẽ làm nó như thế nào ? Vâng, sau đây là một số thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp được cho bạn về thủ tục xin giải thể qua những nội dung sau đây

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Theo điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014

II. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập doanh nghiệp mà không xin gia hạn thêm.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong vòng 06 tháng liên tục nhưng không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp. 

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Thông qua quyết định giải thể của doanh nghiệp

Quyết định giải thể của doanh nghiệp có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động 
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Thanh lý tài sản doanh nghiệp

 • Chủ các doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp mình, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý tài sản riêng.

3. Gửi  hồ sơ đến cơ quan quản lý doanh nghiệp và người lao động

 • Sở Kế hoạch và đầu tư: làm thủ tục công bố giải thể doanh nghiệp;
 • Cơ quan Hải quan để làm thủ tục xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;
 • Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;
 • Người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.
 • Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thời hạn gửi quyết định: 07 ngày tính từ ngày công ty ra quyết định giải thể.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải đăng thông báo tình trạng giải thể của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp gửi tới và thông báo cập nhật tình hình giải thể ( nếu có ).

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm xác nhận doanh nghiệp không có nợ thuế.

Cơ quan thuế khi nhận đủ hồ sơ thì ra bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

4. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm xã
 • hội và các quyền lợi khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và đúng theo hợp đồng đã ký với người lao động.
 • Nợ thuế hay nợ đối tác.
 • Sau khi đã thanh toán các khoản nợ xong, chi phí giải thể, thì phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp, các thành viên của doanh ( theo từng loại hình sẽ có cách chia cho thành viên khác nhau ).

5. Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định 

 • Bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 • Cất giấu tài sản
 • Cầm, tặng, cho thuê tài sản
 • Ký hợp đồng mới để thực hiện việc giải thể doanh nghiệp
 • Chuyển các khoản nợ không có thành khoản nợ có
 • Huy động kêu gọi vốn dưới mọi hình thức
 • Chấm dứt hợp đồng khi mà hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

IV. Các bước trong thủ tục xin giải thể công ty, doanh nghiệp

Thủ tục xin giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện nay chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau:

Bước 1:  Công bố thông về việc giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của họp hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

Thời hạn nộp hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng hệ thống thông tin.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Đăng lên Cổng thông tin quốc gia về giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ  của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế.

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có).

Khi nhận đủ hồ sơ thì cơ quan ra bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp.

Bước  4:  Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp thành lập trước 2015 sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp,thì thực hiện thủ tục trả lại mẫu dấu. Để cơ quan cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Theo đó người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp sẽ gửi đề nghị giải thể trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết

 • Việc khiếu nại giải quyết khiếu nại liên quan đến giải thể công sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.
 • Nếu sau 180 ngày, mà không có cơ quan, tổ chức nào hay các bên liên quan gửi đơn khiếu nại tố cáo, thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia từ đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể. Đồng thời, ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

V. KẾT LUẬN

Trên đây là những chia sẻ về thủ tục xin giải thể công ty, doanh nghiệp, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những thủ tục phức tạp này.Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới!

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.  Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59

Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: uydanh.vn                        Email: info@uydanh.vn